عکس| مراسم عزاداری و دسته روی شهادت امام جعفر صادق(ع)

 مراسم دسته روی شهادت امام صادق ع